آدرس: بندرعباس – بلوار امام خمینی – نرسیده به مصلی – روبروی سپاه – فروشگاه دمباز

تلفن: 07633338750