آدرس: بندرعباس – بلوار ساحلی – محله پشت شهر – روبروی رفاه – فروشگاه دمباز

تلفن: 09172508993